اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند … | پایگاه اینترنتی چالکا
اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند …

اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند …

دی ۱۶
اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند …

ای غریبی که زجد و پدر خویش جدائی/
خفته در خاک خراسان و غریب الغربائی/
چه ثنا گویمت ای داد زهفتادودو ملت/
که ثنا خواند خدایت تو چه محتاج ثنائی/
این خیابان تو و صحن و رواق تو بهشت است/
روضه ات جنت فردوس مسمی برضائی/
میل کردی عنب و تن بقضا خویش بدادی/
ساکن قبر هارونی و راضی بقضائی/
آه از آندم که زسوز جگر و حال پریشان/
ناله ات گشت بلند آه تقی جان بکجائی/
ای شه یثرب و بطحا تو غریبی به خراسان/
سرور جمله غریبان تو معین الضعفائی/
اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند/
جان بقربان تو آقا که حج فقرائی/

پاسخ دهید