ما تا آخر ایستاده ایم … | پایگاه اینترنتی چالکا
ما تا آخر ایستاده ایم …

ما تا آخر ایستاده ایم …

بهمن ۲۱
ما تا آخر ایستاده ایم …

باور کن …

باور کن قدرت دست های گره کرده را ..

باور کن قدرت حرف دل ها را …

باور کن یکرنگی را …

باور کن اتحاد را …

باور کن  دیروز سرخ و آینده ی سبز را …

باور کن امروز را….

خودت را

خودمان را

باور کن انقلاب را ….

باور کن شکست بزرگترین قدرت جهان را …

با دست های خالی ….

با دل هایی لبریز از ایمان ….

باور کن عشق را

باور کن انقلاب را …

و از باور هایت دفاع کن …

ای هموطن ..

فردا با کسانی که در باور هایشان با تو شریکند

همراه شو…

همراه شو تا …

به دشمنان یادآوری کنی…

عزت خود را

قدرت خود را

ایمان خود را

و بلند فریاد بزن :

ای آمریکا !

اینا هم گزینه های روز میز ماست ….

 

 

پاسخ دهید