زهرا اگر نبود … | پایگاه اینترنتی چالکا
زهرا اگر نبود …

زهرا اگر نبود …

اسفند ۲۳
زهرا اگر نبود …

زهرا اگر نبودخدا مظهری نداشت/

توحید انعکاس نمایانتری نداشت/

جز در مقام عالی زهرا فنا شدن/

ملک وجود فلسفه دیگری نداشت/

زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت/

دیگر خدا نیاز به پیغمبری نداشت/

فرموده اند در برکات وجود او/

زهرا اگر نبود علی همسری نداشت/

محشر بدون مهریه ی همسر علی/

سوگند می خوریم شفاعتگری نداشت/

حتی بهشت با همه نهرهای خود/

چنگی به دل نمی زد اگر کوثری نداشت/

دیروز اگر به فاطمه سیلی نمی زدند/

دنیا ادامه داشت، دگر محشری نداشت/

پاسخ دهید